Blood Pressure

เครื่องวัดความดันโลหิต


Upper arm measurement - เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน

BM35

เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน รุ่น BM 35 แสดงค่าความดันโลหิต และค่าอัตราการเต้นของหัวใจ บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน ท่านละ 60 ค่า พร้อมวันที่และเวลา

BEURER

BM40

เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน รุ่น BM40 แสดงค่าความดันโลหิต และค่าอัตราการเต้นของหัวใจ บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน ท่านละ 60 ค่า พร้อมวันที่และเวลา

BEURER

BM45

เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน รุ่น BM45 ตรวจจับการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ หน้าจอสว่างด้วยไฟ LED อ่านง่ายในที่มืด ตัวเลขขนาดใหญ่ XXL แถบสีแสดงระดับความดันที่วัดได้ WHO indicator

BEURER

BM47

เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน รุ่น BM47 หากแสดงสัญลักษณ์ รูปหัวใจ หลายๆครั้ง อาจมีสาเหตุจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ บันทึกค่าผู้ใช้ 4 ท่าน (30 ค่า/ท่าน) ใช้ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน

BEURER

BM55

เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน รุ่น BM55 หากแสดงสัญลักษณ์ รูปหัวใจ หลายๆครั้ง อาจมีสาเหตุจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)

BEURER

BM58

เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน รุ่น BM58 หากแสดงสัญลักษณ์ รูปหัวใจ หลายๆครั้ง อาจมีสาเหตุจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)

BEURER

BM60

เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน รุ่น BM60 แถบผ้าพันแขน ขนาด 22-32 ซม. (รอบต้นแขน) บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)

BEURER

BM65

เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน รุ่น BM 65 แถบผ้าพันแขน ขนาด 13.5-19.5 ซม. (รอบต้นแขน) บันทึกค่าผู้ใช้ 10 ท่าน (30 ค่า/ท่าน)

BEURER

BM70

เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันโลหิตทต้นแขน รุ่น BM70 แถบผ้าพันแขน ขนาด 24-36 ซม. (รอบต้นแขน) บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)

BEURER

BM75

เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน รุ่น BM75 แถบผ้าพันแขน ขนาด 24-36 ซม. (รอบต้นแขน) บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)

BEURER

BM90

เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันโลหิต ที่ต้นแขน รุ่น BM 90 แถบผ้าพันแขน ขนาด 22-42 ซม. (รอบต้นแขน) บันทึกค่า 60 ค่า

BEURER

 

Wrist measurement - เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

BC32

เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ รุ่น BC32 แถบผ้าพันข้อมือ ขนาด 13.5-19.5 ซม. (รอบข้อมือ) บันทึกค่าผู้ใช้ 3 ท่าน (40 ค่า/ท่าน) ใช้ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อน

BEURER

BC58

เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ รุ่น BC58 แถบผ้าพันข้อมือ ขนาด 14-19.5 ซม. (รอบข้อมือ) บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน) หน้าจอระบบสัมผัส

BEURER

BC60

เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ รุ่น BC60 แถบผ้าพันข้อมือ ขนาด 12.5-20.5 ซม. (รอบข้อมือ) บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)

BEURER